Available: Nederlands / English / Deutsch

 

Naar aanleiding van de aankondiging van de tutorials stromen de reacties binnen. Bedankt allen hiervoor, dit heeft ons laten zien dat we hiermee door moeten gaan. Inmiddels is er al veel te melden hierover.

  • Het aanbod zijn uitgebreid met diverse tutorials omtrent techniek, Dinamo, OC32 en iTrain
  • Er wordt momenteel gewerkt aan vertaling van de Tutorials naar Engels
  • MCC ModelCarParts zal voor ons de vertaling in het Duits gaan verzorgen

De eerste Engelse vertaling staat inmiddels online! Houd u onze website de komende periode in de gaten voor uitbreiding van het assortiment.

U vindt de tutorials op https://domburgtrainsupport.nl/informatie/handleidingen

Voor verzoeken en vragen kunt u een email richten aan info@domburgtrainsupport.nl

Met vriendelijke groet,

Martin Domburg


Following the announcement of the tutorials, the reactions pour in. Thank you all for this, this has shown us that we must continue making more tutorials. There is already news to report on this item.

  • The range has been expanded with various tutorials on technology, Dinamo, OC32 and iTrain
  • Work is currently underway on translating the Tutorials into English
  • MCC ModelCarParts will provide the translation into German for us

The first English translation is now online! Keep an eye on our website for the coming period to expand the range.

You can find the tutorials at https://domburgtrainsupport.nl/informatie/handleidingen

For requests and questions you can send an email to info@domburgtrainsupport.nl

Sincerely,

Martin Domburg


Nach der Ankündigung der Tutorials strömen die Reaktionen ein. Vielen Dank dafür, das hat uns gezeigt, dass wir weitere Tutorials machen müssen. Zu diesem Artikel gibt es bereits Neuigkeiten zu berichten.

- Das Sortiment wurde um verschiedene Tutorials zu Technologie, Dinamo, OC32 und iTrain erweitert
- Derzeit wird an der Übersetzung der Tutorials ins Englische gearbeitet
- MCC ModelCarParts wird die Übersetzung ins Deutsche für uns bereitstellen

Die erste englische Übersetzung ist jetzt online! Behalten Sie unsere Website für den kommenden Zeitraum im Auge, um das Sortiment zu erweitern.

Sie finden die Tutorials unter https://domburgtrainsupport.nl/informatie/handleidingen

Für Anfragen und Fragen können Sie eine E-Mail an info at domburgtrainsupport.nl senden

Mit freundlichen Grüßen,
Martin Domburg